Relieful şi vegetaţia

Comuna Nadeş este străbătută de pâraie cu debite mici , dar care în condiţii de viitură pot crea probleme. Acestea sunt: Pârâul Nadeş, Măgheruş, Borundai, Pipea, Morii şi altele mai mici.
În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol al comunei este foarte variat. De pe zonele mai înalte ale dealurilor şi până în luncile joase ale râurilor, întâlnim o gamă largă de soluri.
Solul este în mare parte sol brun de pădure (cca 45% din suprafaţă), sol brun cernoziomic carbonatat secundar şi cernoziom carbonatic micelar, pe lunca văilor şi la baza versanţilor cu expoziţie S, S-E şi S-W (cca 25% din suprafaţă), sol brun argilic în diferite faze de pseudogleizare şi sol bălan de coastă pe celelalte suprafeţe situate în treimea superioară a versanţilor, iar pe terenurile cu expoziţie nordică sunt prezente solurile: negru de fâneaţă pseudogleizat, solul podzolic argilic pseudogleizat şi alte tipuri de sol.

Vegetație
Corespunzător diversităţii şi complexităţii elementelor cadrului natural, asociaţiile vegetale şi biotopurile faunistice se încadrează în aceeaşi categorie a trăsăturilor variate.
Distribuţia lor în cadrul peisajului reprezintă o reflectare a condiţiilor fizico-geografice trecute şi actuale, oglindind condiţiile de climă şi modificările provocate de om prin înlocuirea vegetaţiei spontane cu plante de cultură, pe arii din ce în ce mai întinse.
Dispuse în etaje, plantele alcătuiesc: vegetaţia etajului de deal, foarte eterogenă (gorun amestecat cu fag, cer, carpen, tei, frasin); vegetaţia etajului de stepă antropogenă, în unele părţi ale comunei (silvostepă, pajişti).


Fauna
cuprinde biotipuri etajate ca şi vegetaţia :
• etajul faunei de deal în biotopurile pădurilor şi al domeniului forestier (reprezentat prin urs, cerb, căprioara, iepurele, veveriţa, fazanul, lupul), iar dintre păsările care trăiesc în preajma apelor - raţele sălbatice).